Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HandelsondernemingRB zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HandelsondernemingRB worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HandelsondernemingRB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HandelsondernemingRB zijn vrijblijvend en HandelsondernemingRB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HandelsondernemingRB. HandelsondernemingRB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk

anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HandelsondernemingRB dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het opgestuurde product. Spel- en typefouten omtrent onder andere prijzen en productspecificaties voorbehouden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering

van de bankrekening van HandelsondernemingRB.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HandelsondernemingRB gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (2) dagen na mededeling van

de prijsverhoging door HandelsondernemingRB.

Artikel 4. Levering 1 tot 5 werkdagen.

4.1 De door HandelsondernemingRB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Wij streven er na onze produckten aan u televeren ca 1 a 2 werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan HandelsondernemingRB verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

3

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u HandelsondernemingRB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HandelsondernemingRB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te

restitueren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en HandelsondernemingRB, dan wel tussen HandelsondernemingRB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HandelsondernemingRB, is HandelsondernemingRB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HandelsondernemingRB.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HandelsondernemingRB in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HandelsondernemingRB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HandelsondernemingRB kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan HandelsondernemingRB schriftelijk opgave doet van een adres, is HandelsondernemingRB gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan HandelsondernemingRB de schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door HandelsondernemingRB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HandelsondernemingRB deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HandelsondernemingRB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HandelsondernemingRB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 HandelsondernemingRB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Aansprakelijkheid en Garantie

1.HandelsondernemingRB is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product.
2.HandelsondernemingRB is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het product bij terugzending door wederpartij aan Handelsonderneming RB.

Scooters en elektrische fietsen zit 1 jaar fabrieksgarantie, of voor scooters een maxium van 6000km/in 1e jaar.Mits alle beurten zijn uitgevoerd door HandelsondernemingRB/of door ons aangewezen erkende bedrijf.
3. Op off roadmotoren,zit geen garantie ivb met cros gebruik.  Dirtbikes Quads en mini bike's  motorblokken zit 1 maand fabrieksgarantie op onderdelen, na aankoop van het product.
-Fabrieksgarantie houdt in dat er garantie zit op fabrieksfouten, dus niet op Draaiende delen kabels lampen aqu's roestvorming en slijtgevoelige delen.
-De garantie vervalt als het onderhoud niet of niet goed is uitgevoerd.
-De garantie vervalt als het voertuig word opgevoerd.
-Handelsonderneming RB is niet verantwoordelijk voor het retour sturen van het geleverde product van de koper.
-Als blijkt dat het product of voertuig defect is en niet onder garantie valt zijn de kosten van het onderzoek en reperatie voor de koper.
4.HandelsondernemingRB is niet aansprakelijk voor schade,letsel of gevolgschade t.g.v. de door haar geleverde artikelen

10.4 Persoonsgegevens

1.Alle gegevens van de wederpartij worden niet aan derden vertrekt. Zie privacy statemant.

Bij aankoop van een AGM voertuig ontvang u standaard 1 jaar fabrieksgarantie. Om garantie bij HandelsondernemingRB te verhalen dient de scooter de verplichte onderhoudsbeurten te hebben gehad. Een onderhoudsbeurt kan door HandelsondernemingRB of een locale gediplomeerde scooterwinkel/ fietsenmaker/ garagebedrijf/ of HandelsondernemingRB dealer zijn gedaan. HandelsondernemingRB heeft zelf een werkplaats om onderhoudsbeurten uit te voeren.

Garantie is alleen van toepassing op fabrieksfouten en op de niet slijtage- gevoelige onderdelen. Bij garantie is het mogelijk om de defecte onderdelen naar HandelsondernemingRB  te sturen. Het toesturen zal pas plaatsvinden nadat wij de defecte onderdelen hebben ontvangen.

Niet onder de garantie vallen:
- batterijen , banden, bekabeling, accu’s, lampjes/ bolletjes, remmen, remblokjes of andere slijtage gevoelige onderdelen
- opgevoerde voertuigen of voertuigen waarbij door niet gekwalificeerde monteurs aan is gesleuteld
- breukschade
- roestvorming
- slijtage die het normale gevolg is van het gebruik van het voertuig
- schade die het gevolg is van verwaarlozing of gebrek aan onderhoud


Garantie voertuigen vervalt:
- na ondeskundig gebruik of door gebruik waarvoor een scooter niet is bestemd
- na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten
- op afgeprijsde artikelen
- op showmodellen
- als de scooter bedrijfsmatig gebruikt wordt
- op voertuigen die gebruikt worden off road. (niet op de openbare weg)
Indien uw voertuig niet defect blijkt te zijn dan wel er sprake is van CID (Customer Induced Damage, d.w.z. de gebruiker of een derde heeft het defect zelf veroorzaakt), dan zal door HandelsondernemingRB de eventueel gemaakte transportkosten en 25 euro onderzoekskosten in rekening gebracht worden.

Klachtomschrijving
Indien de goederen niet overeenkomstig de eerder genoemde richtlijnen, aan ons worden opgestuurd, de klacht niet wordt geconstateerd of indien blijkt dat de klacht te wijten is aan onjuist gebruik door de gebruiker, zullen de goederen direct aan u worden teruggestuurd. Wij zijn dan genoodzaakt u de door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.
Overzicht van de geldende tarieven:
Omschrijving Kosten Soort
Per artikel (zowel voor garantie als DOA) waarvoor geldt:
- Klacht is niet geconstateerd bij test door HandelsondernemingRB
- Klacht is te wijten aan de klant, ofwel gebruikersfout
€ 25,00 Onderzoekskosten


Geldigheid RMA - nummer
Wanneer u een RMA - nummer van ons heeft ontvangen, kunt u binnen 10 werkdagen het product naar ons toesturen, alvorens de autorisatie van retourneren zal vervallen.

Verzending
Regels voor verzending
Zendingen die niet aan de onderstaande regels voldoen kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen onbehandeld retour worden gezonden.
• Goederen dienen bij het versturen altijd voorzien te zijn van het toegekende RMA nummer.
• U dient het volledig ingevulde RMA-formulier aan de buitenkant van de verpakking te bevestigen en mee te sturen.
• Goederen dienen in een deugdelijke verpakking verzonden te worden.
• Artikelen die extra schadegevoelig zijn dienen extra stevig verpakt te zijn.
• Stuur alleen het defecte artikel op (dus geen toebehoren). Indien deze wel worden toegestuurd zullen ze niet aan u worden geretourneerd.
• In het geval van een D.O.A. dient het artikel met alle bijbehorende materialen in de originele verpakking meegeleverd te worden.
• U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport naar HandelsondernemingRB. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van HandelsondernemingRB.

Verzendkosten
De kosten voor verzending naar HandelsondernemingRB zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De verzendkosten van het omgeruilde product zijn voor rekening van HandelsondernemingRB.


DOA (Dead On Arrival)
In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product indien het product voorradig is en mits de DOA binnen acht werkdagen na factuurdatum wordt gemeld. Producten die buiten deze DOA termijn vallen, maar binnen de garantietermijn, worden altijd gerepareerd. DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als de producten ongebruikt en compleet, d.w.z. inclusief alle accessoires, in de originele verpakking worden geretourneerd met een kopie van de aankoopbon c.q. factuur.

Powered By HCR Reclame
Handelsonderneming RB © 2022